Sakramenty

Chrzest

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu w kancelarii:

- "Odpis skrócony Aktu urodzenia" dziecka

- zaświadczenie z parafii zamieszkania chrzestnych, że dana osoba może pełnić funkcje       ojca lub matki chrzestnej

- dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)

Czas zgłoszenia i spisanie aktu w kancelarii: dwa tygodnie przed zamierzonym terminem chrztu.

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

- Jest wyznaczony przez rodziców i posiada do tego wymagane kwalifikacje.

- Ukończył 16 lat.

- Jest katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające       funkcji jaką ma pełnić.

- Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub       deklarowanej.

- Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Terminy chrztu w naszej parafii:
      II niedziela miesiąca - na Mszy Św. o godz.12.15
      IV niedziela miesiąca - na Mszy Św. o godz.12.15

Nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych (obowiązkowa) dzień przed chrztem w sobote po Mszy św. wieczornej godz. 18:30 w kościele lub salce wikariatki.

Rzeczy potrzebne do chrztu: gromnica i biała szata.

Małżeństwo

NARZECZENI zgłaszają się w biurze parafialnym w Brodnicy - ul. Fama 1 - w celu spisania protokołu przedślubnego, 3 miesiące przed datą zawarcia sakramentu małżeństwa.

W biurze parafialnym narzeczeni przedkładają:

- Dowody osobiste

- Metryki chrztu św. (nie starsze niż 3 miesiące)

- Świadectwo religii ostatniej klasy ukończonej szkoły

- Zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego

- Wdowiec lub wdowa - kościelną metrykę zgonu współmałżonka

- Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa       z USC

- Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi (jeżeli osoba pochodzi spoza parafii)

Kurs przedmałżeński odbywa się w naszej parafii w niedziele Adwentu i Wielkiego Postu w salce wikariatki.

Pouczenie liturgiczne dla narzeczonych o sakramencie małżeństwa odbywa się w każdy ostatni piątek miesiąca w salce wikariatki - po wieczornej Mszy św.

Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego czynna jest w każdą środę /z wyjątkiem wakacji/ - o godz. 17:00.

Bezpośrednio przed zawarciem sakramentu małżeństwa narzeczeni składają w zakrystii kartki o odbytej spowiedzi św. przedślubnej.

Pogrzeb

Do załatwienia pogrzebu w biurze parafialnym należy przedstawić:

- Kartę zgonu - w celu wpisania do Księgi zmarłych

- Zaświadczenie o udzieleniu sakramentów świętych

- Aktualny dokument rezerwacji miejsca (o ile taka rezerwacja istnieje) lub grobu,          z określeniem kwatery, rzędu i miejsca.

- zgodę na piśmie najbliższej rodziny na pochowanie w grobie krewnych.

- W biurze parafialnym należy ustalić datę i godzinę pogrzebu.

Kontakt z administratorem cmentarza - p. Andrzejem Ciarkowskim tel. 600476074 .

Inne formalności związane z pogrzebem:

- W czasie trwania uroczystości pogrzebowej w kościele, dla rodzin związanych ze zmarłą osobą, parking na Starym Placu Szkolnym bezpłatny.

- Na grobach można ustawić nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu.

- W biurze parafialnym przedstawiamy wniosek wg wzoru do zatwierdzenia projektu nagrobka, uiszczamy opłatę 10 % wartości stawianego pomnika oraz opłatę cmentarną na utrzymanie cmentarza.

Informacje cmentarne

Biuro Parafii św. Katarzyny, podaje do wiadomości, że groby po 20 latach bez względu na ich stan utrzymania, mogą być – zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 23 poz.295) – ponownie przekopane celem pochowania zmarłych .

Osoby pragnące utrzymać swoje groby rodzinne na dalsze 20 lat od pochowania, powinny zgłosić się do kancelarii parafialnej celem rejestracji i dokonania przewidzianych opłat.

Wszystkie groby muszą być oznaczone tabliczką nekrologową z podaniem imienia, nazwiska i daty zgonu zmarłego. Groby powtórnie opłacone należy oznaczyć numerem otrzymanego pokwitowania łamanym przez rok.

Groby należy utrzymać w należytym porządku. Ich oznakowanie powinno być wykonane w sposób trwały, czytelny i w miejscu widocznym.

Brak oznakowania powtórnie opłaconego grobu (placu) może spowodować omyłkowe pochowanie innych zmarłych.

Wszelkie place i groby samowolnie zarezerwowane lub przywłaszczone pozostają w dyspozycji zarządu cmentarza.

Stawianie nagrobków lub ogrodzeń powinno być uzgodnione z pracownikiem biura parafialnego i podlega opłacie.

ADMIN: Ks. Przemysław Skowroński
Design by www.adom.cba.pl